Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Estere, Hermīne

Dzimšanas dienu svin:

Emīls Čižiks

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Emīls Romanis- Alfas dalībnieks

Vasaras nometnē "Alfa 2017" piedalījās 44 valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 41. zinātniskās konferences laureāti. Starp tiem arī Emīls Romanis.

Izvērtējot nometnē piedzīvoto, Emīls uzskata, ka "Alfa bija noderīga, lai dibinātu kontaktus ar ietekmīgiem un zinošiem cilvēkiem, lai ieskatītos ko un kā māca augstskolās, lai uzzinātu daudz ko jaunu". 

 

Skatīt vairāk

Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi

Eseju konkursā "Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi" 1. vieta Intaram Bušinskim un 3. vieta Megijai Zundei (skolotāja Sandra Burve).

Skatīt vairāk

JDK "Puzurs"- konkursa "Ziemassvētku kauss 2014"dalībnieki

"Mums patīk dejot "Puzurā"!" tā vēl joprojām saka bijušie dejotāji. Tāpēc "Ziemassvētku kausā 2014" piedalījās gan esošie, gan arī bijušie "Puzura" dejotāji un izjuta prieku par deju, sporta spēlēm un kopā būšanu.

Skatīt vairāk

Latvijas skolu jaunatnes skatuves runas konkursa laureāts- Pauls Anšics

Sestdien, 17. maijā, Valsts izglītības satura centrs labākos no labākajiem skatuves runas konkursa dalībniekiem sveica O. Vācieša muzejā. Pasākuma noskaņu bagātināja komponista Mārtiņa Brauna mūzika un konkursa uzvarētāju uzstāšanās.

Skatīt vairāk

Sasniegumi sportā

Mūsējiem godalgotas vietas florbolā, krosā, futbolā, basketbolā, volejbolā, vieglatlētikā

Skatīt vairāk

Izcili sasniegumi latviešu valodas un literatūras 40. valsts olimpiādē

Atbildīgs, mērķtiecīgs papildu darbs vainagojies panākumiem- Laurai Andersonei 2. pakāpe, Žanetei Kiseļevai 3. pakāpe! Sveicam meitenes un viņu skolotāju Sandru Burvi!

Skatīt vairāk

Publiskās runas konkurss skolā

"Es gribu, lai dažādu kultūru gars pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik negribētu, lai tas mani notriec no kājām," apgalvoja konkursa laureāti, akcentējot dažādu valodu un tradīciju nozīmi starpkultūru dialogā.

1. vieta D. Eglem (sk. L. Liepa), K. Skurulei (sk. I. Koreņika).

2. vieta A. Ķēniņam, M. Krauzei (sk. L. Kaļišuka). 

Skatīt vairāk

Sasniegumi krievu valodas olimpiādē

1. vieta A. Šerstņovai (sk. E. Rožkova), piedalījās T. Opelts, R. Pučka (sk. S. Krūtaine).

Skatīt vairāk

Atzinība ES jauno tulkotāju konkursā

2013. gada novembrī R. Kuģis, V. Vecpuisis, R. Upenieks, L. Ušerovska, R. Borisēvičs piedalījās Eiropas Savienības organizētajā jauno tulkotāju konkursā „Juvenes Translatores”.

Par ļoti labi veiktu tulkojumu īpašu atzinību saņēma R. Kuģis un V. Vecpuisis (sk. A. Dukāne).

Skatīt vairāk

Vokālais konkurss "Balsis"

 

2. pakāpe L. Hmeļņickai, A. Balandīnai, D.  Stepēnai, S. Rudakai, E. Hremenkinai, P. Demiterei

(sk. S. Snipke).

Skatīt vairāk

Rezultāti starpnovadu matemātikas olimpiādē

2. vieta P. Demiterei (sk. R. Gulbe), V. Pūnem (sk. I. Otto),

3. vieta E. Ozolai, (sk. A. Jankovska), R. Ceimeram (sk. R. Markevica), A. Baltiņam (I. Zālīte),  

atzinība L. Šilkei, E. Tapiņam (sk. R. Gulbe).

 Piedalījās S. Pavlova, M. Kaļišuks, J. Šeibaka, R. Prūsaks, E. Špade, B. Dīriņa, K. Ziņģe, G. Pelcs

Skatīt vairāk

Rezultāti starpnovadu ķīmijas olimpiādē

Ievērojami sasniegumi starpnovadu ķīmijas olimpiādē: 

2. vieta E. Stepiņai, J. Laubergam, N. Krišjānim,

atzinība K. Svilānei, P. Anšicam, K. Ķuzim, K. Krauzem, 

piedalījās A. Broders, S. Roze (sk. I. Zīrupa).

Skatīt vairāk

Rezultāti starpnovadu angļu valodas olimpiādē

Starpnovadu angļu valodas olimpiādes rezultāti rada gandarījumu!

  1. vieta A. Saračinskai, V. Vecpuisim (sk. A. Dukāne).
  2. vieta P. Anšicam (sk. L. Beļkeviča), R. Kuģim (sk. A. Dukāne).

Atzinība L. Hremenkinam (sk. A. Dukāne).

Piedalījās R. Upenieks, K. Puiga, M. Landmanis, P. Āboliņš, S. Ančevska, V. Ušerovskis, N. Sproģis, K. Konrāds, M. Zunde

Skatīt vairāk

Konkursā iegūta balva

       12.D klases skolniece Žanete Kiseļeva ieguvusi godalgu Latviešu valodas aģentūras organizētajā radošo darbu konkursā „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”. Apsveicam Žaneti un skolotāju Sandru Burvi!

 

Skatīt vairāk

Rezultāti starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē

No vizuālās mākslas olimpiādes skolēni atgriežas ar 6 godalgotām vietām!

1. vieta- S. Plācei, L. Jēkabsonei (sk. D. Lāva)

2. vieta - E. Ozolai, M. Demiterei, E. Novadai (sk. D. Lāva), A. Baltiņam (sk I. Otto)

Piedalījās P. Demitere

Skatīt vairāk

Rezultāti starpnovadu matemātikas olimpiādē

Sasniegumi matemātikas olimpiādē iepriecina!

2. vieta E. Stepiņai, K. Ķuzim, A. Broderam (sk. S. Ķeire), R. Kuģim (sk. A. Jankovska).

3. vieta- V. Vecpuisim, K. Konrādam (sk. S. Ķeire).

Atzinība- J. Laubergam (sk. A. Jankovska).

Piedalījās- D. Egle, A. Pluģis, J. Broka

Skatīt vairāk

Rezultāti latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti iepriecina gan skolēnus, gan skolotājus, jo vairāku mēnešu darbs vainagojies panākumiem!

Uz latviešu valodas un literatūras 40.valsts olimpiādi 11.-12.klasēm uzaicinātas 5 skolnieces- M. Rorbaha, L. Andersone, Ž. Kiseļeva, S. Roze, K. Svilāne (skolotāja S. Burve). Novēlēsim veiksmi!

Skatīt vairāk

Mācību darba noteikumi

Latvijas Republika

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS DRUVAS VIDUSSKOLA

Izglītības iestādes reģ. Nr.4113900415, Skolas ielā 2, Druvā, Saldus pag., Saldus nov., LV - 3862,

tālr./fakss 63839440, e-pasts: druvas.vidusskola@saldus.lv, www.druva.lv, www.saldus.lv

 

 

APSTIPRINĀTS

                                                          

ar Druvas vidusskolas

                                                                        direktora

                                    rīkojumu Nr. 1-9/42   

 

Druvas vidusskolas mācību darba

noteikumi

 

 

Saldus novada Saldus pagastā

 

Izdots saskaņā ar Vispārējās  izglītības likuma 9. pantu un Skolas nolikuma  14. punktu.

 

I Skolēnu uzņemšana, pārcelšana

1. Skolēnu uzņemšana skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no skolas notiek saskaņā ar MK noteikumiem Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo

2. Vispārējās vidējās izglītības programmās uzņem jauniešus, kuri sekmīgi apguvuši pamatizglītības programmu, saņēmuši apliecību par pamatizglītību un ievērojot viņu mācību sasniegumus izglītības programmu padziļinātajos mācību priekšmetos un vidējo atzīmi 9. klases beigšanas apliecības atzīmju izrakstā:

Programmas nosaukums

Vidējā atzīme

Vērtējums eksāmenā vai gadā

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika un datorzinības) programma - kods 31013011

5,7

“7” matemātikā

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma - kods 31012011

5,7

“6” literatūrā vai latviešu valodā

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (dabaszinības) programma - kods 31013011;

5,7

“6” bioloģijā vai ķīmijā

Novada olimpiāžu laureātus uzņemam bez papildu nosacījumiem.

Ja skolēna mācību sasniegumi neatbilst uzņemšanas nosacījumiem, pēc pārrunām ar uzņemšanas komisiju iespējams kārtot iestājpārbaudījumus.

3. Iestājoties Druvas vidusskolas 10., 11.,12. kl. no citām mācību iestādēm, saglabājas iepriekšējie nosacījumi.

4. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē, pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu un saskaņojumu ar pašvaldību, direktors ar rīkojumu var noteikt, ka 1.-4. klases izglītības programmas daļā paredzētā mācību satura apguve īstenojama ģimenē vecāku atbildībā saskaņā ar MK noteikumiem 822.

5.. Skolēna pārcelšana no vienas izglītības programmas uz citu notiek, pamatojoties uz vecāku vai skolēna (ja viņš sasniedzis 16 gadu vecumu) iesniegumu, Pedagoģiskās padomes vai Mazās pedagoģiskā padomes sēdes lēmumu un direktora rīkojumu.

6. Obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi nosaka MK Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi. Noteikumi paredz šādas normas:

6.1. 1.–4.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj. Atstāšana uz otru gadu ir pieļaujama tikai īpašos izņēmuma gadījumos – kad kompleksi būs izvērtēti skolēna mācību sasniegumi, to attīstības dinamika, vispārējā attīstība, kavējumi un mācību sasniegumu prognozes nākamajam mācību gadam. Visos gadījumos, kad 1.–4.klasē bērnam mācībās bijušas problēmas, kuru dēļ nav saņemts pietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, viņam nosakāmi papildu mācību pasākumi pēc mācību gada beigām un nodrošināma iespēja kārtot pēcpārbaudījumu. Ja tomēr vērtējums gadā palicis nepietiekams, nākamajam mācību gadam obligāti izstrādājams individuāls atbalsta pasākumu plāns mērķtiecīgai mācību grūtību novēršanai;

6.2. No 5.līdz 8.klasei uz nākamo klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk kā viens nepietiekams vērtējums gadā;

6.3. 10.–12.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj. Ja ir saņemts nepietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, skola nosaka papildu mācību pasākumus pēc mācību gada beigām un nodrošina iespēju kārtot pēcpārbaudījumu. Ja nav nokārtots arī pēcpārbaudījums, tad šo mācību priekšmetu ir jāapgūst pašam – pašizglītības formā. Uz otru gadu vidusskolā var palikt tikai izņēmuma gadījumos, ja attaisnotu kavējumu dēļ nav iespējams saņemt gada vērtējumu.

6.4. Ja skolēns nav spējis izpildīt Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības apliecības par pamatizglītību saņemšanai, 9.klasē viņš drīkst mācīties atkārtoti.

7. Izglītības iestādes rīcību gadījumos, kad skolēns ir atgriezies no mācībām citā valstī un vēlas turpināt mācības Latvijas izglītības iestādē. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam, lēmumu par ārvalstīs izsniegta izglītības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra izziņu, izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē pieņem Izglītības un zinātnes ministrija. Šādos gadījumos direktors ar rīkojumu nosaka bērnam nepieciešamos atbalsta pasākumus vismaz viena semestra ilgumā mācību priekšmetos, kas atšķiras Latvijas un bērna iepriekš apgūtajā izglītības programmā.

8. Pēcpārbaudījumi un papildu mācību pasākumi  izglītojamam mācību gada beigās ir obligāti mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums:

            8.1. 1.-4. klasē neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts;

            8.2. 5.-8. klasē, 10., 11. klasē semestra vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm vai vērtējums nav saņemts.

9. Papildu mācību pasākumus (konsultācijas) organizē šādā kārtībā:

9.1. Konsultāciju skaits nedēļā ir ne mazāks kā mācību stundu skaits nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā;

9.2. Izglītības iestāde par konsultāciju sarakstu informē izglītojamo un izglītojamā vecākus;

9.3. Konsultāciju ilgums nepārsniedz divas nedēļas, un to norises termiņus nosaka ne vēlākus kā līdz nākamā mācību gada sākumam.

9.4. Pēcpārbaudījumi notiek pēc konsultācijām, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mācību gada sākumam.

10. Ja 1.–8.klases izglītojamais ir pārcelts nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā, izglītības iestādes direktors nodrošina individuāla atbalsta pasākumu plāna izstrādi un īstenošanu attiecīgā mācību priekšmeta turpmākai sekmīgai apguvei.

11. Izglītojamam, kurš atstāts uz otru gadu tajā pašā klasē, izglītības iestāde, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, nākamajam mācību gadam apstiprina individuālu atbalsta pasākumu plānu mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai.

II Mācību procesa organizācija

12. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestru sākuma un beigu datumus, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi.

13. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka direktors.

14. Pēc novada domes lēmuma direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 1.– 8., 10. un 11.klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.

15. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas, skola strādā vienā maiņā.

16. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 1.-12. klasē ir 40 minūtes. Stundu sākums plkst. 8.00

17. Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību stundu slodze nedēļā atbilstoši Vispārējās izglītības likumam nepārsniedz:

1. klasē             22 mācību stundas
2. klasē             23 mācību stundas
3. klasē             24 mācību stundas
4. klasē             26 mācību stundas
5. klasē             28 mācību stundas
6. klasē             30 mācību stundas
7. klasē             32 mācību stundas

8. un 9. klasē                34 mācību stundas
10.-12. klasē                 36 mācību stundas

17. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumam mācību stundu skaits dienā nepārsniedz:

1. - 3. klasei                  5 mācību stundas
4. - 5. klasei                  6 mācību stundas
6. - 7. klasei                  7 mācību stundas
8. - 12. klasei                8 mācību stundas.

18. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts mācību stundu saraksts.

19. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.

20. Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības un citu nodarbību saraksts ir pastāvīgs visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un skolēnus.

21. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, ņemot vērā skolēnu vēlmes,  vecāku iesniegumus (līdz 16 gadiem) un skolas iespējas.

22. Skola organizē konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmetu apguvē.

23. Ne vairāk kā divas reizes mācību gada laikā katra klase (vai vienas izglītības programmas skolēni) var doties plānotā mācību ekskursijā. Atpūtas pasākumi un izbraukumi notiek ārpus mācību laika.

24. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Metodiskā padome, Projektu nedēļa tiek plānota Skolas gada darba plānā.

25. Skolēnu pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbību skolā reglamentē direktora apstiprināta „Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kārtība Druvas vidusskolā”.

26. 1.– 4. klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”.

III Noteikumi apmācībai līmeņos

27. Līmeņos dala pamatizglītības un vidējās izglītības programmu audzēkņus no 5. - 12.  klasei latviešu valodas, matemātikas un svešvalodu apguvei.Sadali līmeņos veic mācību priekšmetu skolotāji, saskaņojot priekšlikumus mācību priekšmeta katedras sēdē un ņemot vērā skolēnu mācību sasniegumus, apguves ātrumu, nervu darbības īpatnības. Klases audzinātājs informē skolēnus un vecākus par sadales rezultātiem.

28. Mācību gada laikā iespējama līmeņu maiņa, par to priekšmeta skolotājs vienojas ar kolēģi un informē direktora vietniekus mācību darbā, skolēnu un vecākus.

29. Iespējami arī izņēmumi, kad klašu dalījums līmeņos nav nepieciešams vai nav iespējams. Par šādiem gadījumiem lemj mācību priekšmetu skolotāji kopā ar klašu audzinātājiem un skolas vadību.

IV Pārbaudes darbu organizācija

30. Pārbaudes darbi skolā tiek organizēti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās, Ministru kabineta  noteikumiem Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, Ministru kabineta  noteikumiem Par valsts pamatizglītības standartu un Ministru kabineta noteikumiem  Par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu. Atbilstoši tiem:

31. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir:

     31.1. eksāmeni:

31.1.1. CE latviešu valodā,

31.1.2. CE svešvalodā,

31.1.3. CE matemātikā,

 

 

 

 

31.1.4. ne mazāk kā viens eksāmens no izglītojamā izvēlētajiem mācību priekšmetiem:


 

CE ķīmijā,

CE svešvalodā,

CE bioloģijā,

CE vēsturē,

CE fizikā,

 

dabaszinībās,

latviešu valodā,

literatūrā,

informātikā,

programmēšanas pamatos

ekonomikā


 

ģeogrāfijā,

 

32. Valsts pārbaudes darbi 9. klases beigās ir:

32.1. eksāmeni:

32.1.1. latviešu valodā un literatūrā,

32.1.2. matemātikā,

32.1.3. Latvijas un pasaules vēsturē;

32.1.4 svešvalodā.

33. Valsts pārbaudes darbi 6. klases beigās ir:

33.1. diagnosticējošs darbs latviešu valodā;

33.2. diagnosticējošs darbs matemātikā;

33.3. diagnosticējošs darbs dabaszinībās

34. Valsts pārbaudes darbs 3. klasē ir:

34.1. diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu;

35. Valsts eksāmeniem 12.(11.) klašu skolēni piesakās pie direktora vietnieka izglītības jomā rakstiski līdz 15. decembrim, saskaņojot savu izvēli ar priekšmetu skolotājiem.

36. 9. klašu skolēni līdz 15. decembrim piesakās direktora vietniecēm izglītības jomā ieskaitei svešvalodā.

37. Atbrīvojumus no valsts pārbaudes darbiem kārto direktora vietnieks izglītības jomā, klašu audzinātāji, sociālais darbinieks līdz 1. aprīlim.

38. Skolas noteiktos pārbaudes darbus kārto:

2. semestris

Eksāmens angļu valodā visām IP

 

10. klase

2. semestris

 

Eksāmens matemātikā visām IP

 

 

 

11. klase

39. Vērtējums skolas eksāmenos ietekmē gada atzīmi.

40. Eksāmenu priekšmetus skolēniem paziņo mācību gada sākumā.

41. Eksāmena programmu skolas eksāmenā izstrādā mācību priekšmetu katedras un ar to iepazīstina skolēnus.

42. Eksāmenus vada darba vadītājs, darbus pārbauda un vērtē 10 ballu sistēmā komisija, kurā ietilpst vismaz 2 skolotāji.

43. No skolas eksāmena ar Mazās pedagoģiskās padomes lēmumu var tikt atbrīvoti skolēni, kuri gatavojas vai ir piedalījušies novada olimpiādē attiecīgajā mācību priekšmetā šajā mācību gadā.

V Vērtēšana

44. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana

44.1. Semestra sākumā skolotājs informē skolēnus par pārbaudes darbu, kuros skolēnam obligāti jāsaņem vērtējums ballēs, formu, tēmām, laiku, skaitu un vērtēšanu.

44.2. Pārbaudes darbu tēmas un norises laikus skolotāji plāno tematiskajos plānos, datumi tiek precizēti ar direktora vietnieci mācību darbā katram mēnesim.

44.3. Veidojot mācību priekšmetu programmas, skolotājiem jāieplāno vismaz 3 ieskaites 1. semestrī un 4 ieskaites 2. semestrī.

44.4. Vērtējumu skaits mēnesī atbilst stundu skaitam nedēļā.

44.5. Pārbaudes darbu grafikā tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstošie pārbaudes darbi, tai skaitā, arī projektu, radošie un praktiskie darbi.

44.6. Izmaiņas grafikā var tikt izdarītas pēc vienošanās ar skolēniem un saskaņošanas ar direktora vietnieci mācību darbā.

44.7. Pārbaudes darbu grafiks ir zināms skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

45. Mācību sasniegumus vērtē atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Par valsts pamatizglītības standartu” un  Ministru kabineta  noteikumiem „Par valsts vidējās izglītības standartu”. (skat. pielikumu Nr.1 ”Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā kritēriji”)

s

Pārbaudes veidi

1.kl.

 

2.-3. klase

4. klase

5.- 9. klase

10.- 12. klase

Kārtējās pārbaudes

Apr.

Aprakstoši,

latviešu valodā, matemātikā,

ieskaitīts/ neieskaitīts

ieskaitīts/ neieskaitīts

ieskaitīts/ neieskaitīts

ieskaitīts/ neieskaitīts

Noslēguma pārbaudes

Apr.

Aprakstoši,

10 balles

latviešu valodā, matemātikā

10 balles

 

10 balles

10 ball   10. balles

Vērtējums semestros un gadā

Apr.

Aprakstoši,

10 balles

 latviešu valodā, matemātikā

10 balles

 

10 balles

10 balles

VPD

 

3. klasē

10 balles

diagnosticējošajā darbā

 

6., 9. klasē

10 balles

10 balles

Centralizēts eksāmens

 

 

 

 

vērtējums % ,

svešvalodā B1, B 2…

46. Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) 10. - 12.klasēs vērtē 10 ballu skalā. Darbību projektu nedēļā 4. - 12.klasē vērtē 10 ballu skalā. Pētniecisko darbu 8. klasē vērtē 10 ballu skalā.

47. Sniegums pamatizglītības mūzikas programmas korī,  pūšamo instrumentu orķestrī tiek vērtēts 10 ballu skalā.

2.-9. klases skolēni, kas apgūst pamatizglītības programmu ar padzilņātu mūzikas mācīšanu vienreiz gadā kārto publisko ieskaiti mūzikas instrumenta spēlē vai vokālā.

48. Skolēnu zināšanu, prasmju vērtējumā izmanto

       „i”- ieskaitīts, ja skolēns mācību vielu apguvis,

„ni”- neieskaitīts, ja skolēna zināšanas nav pietiekamas, lai turpinātu sekmīgu mācīšanos.

49. Ja vērtējuma nav, izmantojams apzīmējums „nav vērtējuma” (n/v)

49.1 n/v – izmanto, ja darbu nav nodevis vispār.

       49.2 Žurnālā tiek ierakstīts nv kā zīme, ka darbs nav nodots.

49.3 Skolēnam divu nedēļu laikā, vienojoties ar skolotāju, jāizpilda līdzvērtīgs pārbaudes darbs. Vērtējums tiek ierakstīts blakus „n” burtam.

49.4 Ja nav pildījis, tad izmantojot ieskaišu vērtēšanas pozitīvo sasniegumu principu (skolēns visos vērtējumos saņēmis „0”), nv tiek labots pēc būtības uz „1”.

49.5 Ja netiek veikti mājas darbi, tad skolotājs izsaka brīdinājumu, drīkst samazināt semestra atzīmi par 1 balli.

50. Ja skolēns piedalās mācību procesā, taču veselības problēmu dēļ uz ilgāku laiku (vairāk kā 14 dienām) ar ārsta izsniegtu izziņu ir atbrīvots no pārbaudījumu veikšanas, tad izmanto apzīmējumu „a” – atbrīvots.

51. Vērtējumu par mājas darbiem latviešu valodā, matemātikā un svešvalodās pamatizglītības programmās skolotājs fiksē žurnālā. Minimālais skaits – 2 vērtējumi mēnesī žurnāla īpašā lapā. Semestra beigās skolotāji izliek apkopojošu vērtējumu par mājas darbiem un to ņem vērā, izliekot vērtējumu semestrī.

52. Mājas darbi tiek vērtēti ar „i” un „ni”, radoši un apjomīgi mājas darbi – 10 ballu skalā. Par nenodotu mājas darbu skolotājs veic ierakstu „n/v”.

53. Veicot pārbaudes darba uzdevumu izpildes novērtējumu, vērā tiek ņemti šādi vērtēšanas kritēriji:

10 balles    darbs  veikts 98% - 100% apjomā;

9 balles      darbs  veikts 91% - 97% apjomā;

8 balles      darbs  veikts 83% - 90% apjomā;

7 balles      darbs  veikts 75% - 82% apjomā;

6 balles      darbs  veikts 64% - 74% apjomā;

5 balles      darbs  veikts 52% - 63% apjomā;

4 balles      darbs  veikts 40% - 51% apjomā;

1-3 balles   darbs  veikts mazāk nekā 27% apjomā.

54. Iepriekš plānotie (10 ballēm atbilstošie) pārbaudes darbi ir jāpilda visiem audzēkņiem, izņēmuma gadījumā, pēc skolotāja ieskatiem audzēknis var arī tikt atbrīvots no pārbaudes darba.

55. Ja skolēns nav piedalījies pārbaudes darbā, tad divu nedēļu laikā, vienojoties ar skolotāju, tiek pildīts līdzvērtīgs darbs, vērtējums tiek ierakstīts blakus „n” burtam.

VI  Sasniegumu uzlabošana

56. Skolēnam ir tiesības vienu reizi kārtot pārbaudes darbu divu nedēļu laikā attaisnotu kavējumu gadījumos.

57. Izņēmuma gadījumos pēc skolotāja ieskatiem un, iepriekš vienojoties, skolēns var uzlabot  vērtējumu pārbaudes darbā.

58. Uzlaboto vērtējumu fiksē žurnālā un ņem vērā, izliekot semestra vērtējumu.

59. Ar novērtētiem pārbaudes darbiem un to rezultātiem tiek iepazīstināti skolēni. Rezultātus analizē, un skolotājs pamato vērtējumu pēc izstrādātajiem kritērijiem.

60. Audzēkņu pienākums ir par pārbaudes darbu rezultātiem savlaicīgi informēt vecākus.

61. Ar savu bērnu pārbaudes darbiem vecāki var iepazīties pie skolotāja 1 mēneša laikā pēc darbu izlabošanas.

62. Divu darba dienu laikā pēc pārbaudes darba rezultātu uzzināšanas un pārrunām ar skolotāju skolēnam vai vecākiem ir tiesības iesniegt direktora vietniecēm izglītības jomā motivētu rakstisku lūgumu pārskatīt iegūto vērtējumu pārbaudes darbā.

63. Ja skolēns vēlas uzlabot vērtējumu kādā mācību priekšmetā semestrī vai gadā, viņam ir tiesības iesniegt direktora vietniecēm izglītības jomā iesniegumu ar lūgumu organizēt pēcpārbaudījumu šajā mācību priekšmetā.

64. Ja pamatizglītības un vidējās izglītības programmu skolēnam kādā mācību priekšmetā gadā ir nepietiekams vērtējums, viņam tiek noteiktas papildu konsultācijas, izstrādāta programma un ieplānots pēcpārbaudījums jūnijā vai augustā.

65. Skolēnam, kurš ir atstāts uz otru gadu vai (vidusskolas klasēs) atskaitīts no skolas par zemiem mācību sasniegumiem, ir tiesības iesniegt direktoram iesniegumu ar lūgumu organizēt eksāmenu, lai uzlabotu  vērtējumu. Skolas pedagoģiskā padome, analizējot pēcpārbaudījumu rezultātus, ierosina saglabāt vai mainīt iepriekšējo direktora rīkojumu.

66. 10.-12.klašu skolēniem, ja 1. semestrī kādā mācību priekšmetā ir nepietiekams vērtējums, viņam tiek noteiktas papildu konsultācijas, izstrādāta programma un ieplānots pēcpārbaudījums janvārī. Ja pēc pēcpārbaudījumiem semestrī paliek vairāk nekā viens nepietiekams vērtējums, skolēns pamatojoties uz pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, var tikt atskaitīts no skolas vai tiek izstrādāts individuālais plāns mācību sasniegumu uzlabošanai

67. Ja 10.-11. klases skolēnam 1. semestra vidējais vērtējums ir zemāks nekā 5,7, tiek izstrādāts individuālais plāns mācību sasniegumu uzlabošanai.

VII  Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana

68. 1. - 9. klašu skolēnu mācību sasniegumi tiek ierakstīti e - klases žurnālā, kā arī audzēkņu dienasgrāmatās.

69. 10.-12. klašu skolēnu sasniegumi tiek ierakstīti e - klases žurnālā.

70. Klašu audzinātāji reizi mēnesī skolēniem (1. - 9.kl. – dienasgrāmatās, 10.-12.kl. – sekmju grāmatiņās) izsniedz pārskatus par mācību sasniegumiem un kavējumiem, kas jāielīmē dienasgrāmatās vai sekmju grāmatiņās, jāparaksta vecākiem.

71. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot tikai tos klases žurnālā vai citos dokumentos izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem skolēniem, informācija jāsniedz, nenosaucot vārdā citus audzēkņus, to var noskaidrot e- klases žurnālā.

72. 1.- 8. un 10.-11. klašu skolēni katra semestra beigās saņem IZM apstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra mācību semestra pēdējā dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek ierakstīts direktora rīkojums par skolēna pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu.

73. 9. un 12. klases skolēniem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un mācību gada pēdējā dienā.

74. Skolēns mācību gadā laikā prognozē un analizē savus mācību rezultātus, fiksējot tos mācību sasniegumu lapā.

75. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs un Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) skolēniem, kuru mācību sasniegumu vērtējums neatbilst mācību priekšmetu programmās sasniedzamajiem rezultātiem.

77. Ja 9. klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā 1 mācību priekšmetā ir saņēmis vērtējumu gadā zemāku par 4 ballēm, viņam izsniedz liecību, rakstiski informē par pienākumu turpināt izglītību līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un iespējām iegūt obligāto pamatizglītību.

78. Ja 12. klases skolēns nav ieguvis vērtējumu no mācību priekšmetiem gadā vai vienā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 ballēm, viņam izsniedz liecību un informē par turpmākās izglītības iespējām.

79. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros tiek organizēti centralizētie eksāmeni, apliecina Izglītības satura un eksaminācijas centra  izdots sertifikāts.

80. 9. un 12. klašu skolēni, kuri apguvuši izglītības programmu, saņem attiecīgi apliecību par vispārējo pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Druvas vidusskolas Mācību darba noteikumi pieņemti skolas Pedagoģiskās padomes sēdē 2013. gada 31.augustā

Direktors                                                                   S.Beļkevičs

 

 

 

Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā kritēriji

 

1.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;

1.2. iegūtās prasmes un iemaņas.

2. Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā novērtē 10 ballu skalā

10 – "izcili",

9 – "teicami",

8 – "ļoti labi",

7 – "labi",

6 – "gandrīz labi",

5 – "viduvēji",

4 – "gandrīz viduvēji",

3 – "vāji",

2 – "ļoti vāji",

1 – "ļoti, ļoti vāji"

 Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams novērtēt mācību sasniegumus 10 ballu skalā, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar "ieskaitīts" vai "neieskaitīts".

1. Nosakot vērtējumu 10 ballu skalā, kritēriji tiek izvērtēti kopumā:

1.1.  9 un 10 balles izglītojamais iegūst, ja:

1.1.1. ir apguvis zināšanas un prasmes tādā līmenī, ka mācību saturu uztver, iegaumē, reproducē, to izprotot, kā arī spēj to patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu apguvei un radošu uzdevumu risināšanai;

1.1.2. prot risināt dažādas problēmas, saskatīt un izskaidrot likumsakarības;

1.1.3. spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, paredzēt sekas;

1.1.4. prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina sadarbību mācību problēmu risināšanā;

1.2.  6, 7 un 8 balles izglītojamais iegūst, ja:

1.2.1. spēj reproducēt mācību saturu pilnā apjomā, to izprotot, saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā;

1.2.2. prot izmantot zināšanas un prasmes pēc parauga, analoģijas vai pazīstamā situācijā, veic tipveida un kombinētus mācību uzdevumus;

1.2.3. mācību priekšmeta satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi konstatācijas līmenī;

1.2.4. ir ieguvis attīstītu sadarbības un saziņas prasmi;

1.3.  4 un 5 balles izglītojamais iegūst, ja:

1.3.1. ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt būtisko no mazsvarīgā, zina un var definēt jēdzienus, galvenos likumus, var formulēt atpazīšanas noteikumus, risina tipveida uzdevumus;

1.3.2. mācību priekšmeta saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami;

1.3.3. mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpildot pedagoga norādījumus;

1.3.4. ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi;

1.4.  1, 2 un 3 balles izglītojamais iegūst, ja:

1.4.1. spēj mācību saturu tikai uztvert un atpazīt, bet iegaumē un reproducē nepietiekamu apgūstamā satura apjomu (mazāk nekā 50 %), veic primitīvus uzdevumus tikai pēc parauga labi pazīstamā situācijā, bez kļūdām veic tikai daļu uzdevumu;

1.4.2. mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, reti atšķir būtisko no mazsvarīgā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus, mācību sasniegumu vērtētājs izglītības iestādes obligātajā dokumentācijā lieto apzīmējumu "n/v" (nav vērtējuma). Gadījumus, kādos mācību sasniegumu vērtētājs ir tiesīgs lietot apzīmējumu "n/v", nosaka izglītības iestāde iekšējos normatīvajos ak

Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Estere, Hermīne

Dzimšanas dienu svin:

Emīls Čižiks

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

 
2017. gadā lieliski CE rezultāti! Latviešu valodā 1. vieta valstī!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt