Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Dace, Dārta, Dora

Ieskaties!

Atgādnes par lietvārdu

Latviešu valodas skolotājas I.Koreņika un S.Burve kopā ar datorikas skolotājām I.Gustiņu un D.Dumbari palīdzēja  6. klases skolēniem veidot atgādnes par lietvārdu. Sākotnēji skolēni latviešu valodas stundās atkārtoja lietvārda gramatiskās kategorijas, bet datorikas stundās tika nostiprinātas zināšanas par tabulu veidošanu.

Skolēni, saņemot skolotāju veidotu SLA un arī atgādnes paraugu, ķērās pie darba. Paši skolēni priecājās par savu darbiņu, jo tādējādi tika nostiprinātas zināšanas divos mācību priekšmetos.

Skatīt vairāk

Novada svešvalodas skolotāju semināri Druvas vidusskolā

30.novembrī un 7.decembrī Druvas skolā tika organizēti svešvalodu skolotāju semināri, kuros piedalījās Saldus novada krievu un angļu valodas skolotāji.

Krievu valodas skolotāja Inese Čeporjuse kopā ar 11.klases skolēniem piedāvāja 2 atklātās stundas “Svētki pasaulē”. Skolotāja Gunita Karole kopā ar 9.klases skolēniem rādīja gatavošanās procesu runāšanas daļai. Savukārt skolotāja Antra Dukāne iepazīstināja, kā 12.klasē tiek realizēts angļu valodas padziļinājuma kurss.

Semināru nobeigumā prieks un lepnums gan par skolēniem, gan skolotājiem, jo ieguvēji bija visi!

Paldies metodiskās apvienības vadītājai Liārai Beļkevičai par vērtīgajiem semināriem!

Skatīt vairāk

Metodiskais materiāls klases stundai Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā

Metodiskais materiāls klases stundai, atzīmējot Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu.

Iespējams adaptēt visām vecuma grupām. 

Skatīt vairāk

Metodiskās dienas skolotājiem

Druvas vidusskolas skolotāji kā vienu no 2021./2022.mācību gada uzdevumiem ir izvirzījuši mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem mācību stundās, lai dotu iespēju skolēnam objektīvi konstatēt, vai viņi ir sasnieguši rezultātu un kas vēl būtu nepieciešams. Līdz ar to tiek realizēti uzdevumi, lai sasniegtu plānoto rezultātu:

9.novembrī  Oskara Kaulēna, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora, vadīta nodarbība "Efektīva atgriezeniskā saite

mācību procesā".

29.novembrī katedru ietvaros- skolotāju pieredzes apmaiņa par AS metodēm savās mācību stundās, cik tās ir efektīvas un ko tās dod skolēnam. Katrs skolotājs izvirzīja savu mērķi saistībā ar jēgpilnas atgriezeniskās saites izmantošanas iespējām savās stundās līdz mācību gada beigām.

Savstarpējā stundu vērošanā tiek analizēti atgriezeniskās saites sniegšanas veidi skolēniem, izmantojot SLA.

 

 

Metodiskais materiāls individuālajām vokālajām nodarbībām

Druvas vidusskolas mūzikas skolotāju izstrādātie materiāli individuālajām vokālajām nodarbībām.

 

Skatīt vairāk

Metodiskais materiāls individuālajām instrumentu spēles stundām

Druvas vidusskolas mūzikas skolotāju izstrādātie materiāli individuālajām instrumentu spēles nodarbībām.

Skatīt vairāk

Dalīšanās ar pieredzi seminārā Skola 2030

Trešajā seminārā "Skola 2030 ", kuŗš notika 3.martā, pieredzē par "Atbalstu skolēnu mācību plāna izveidē un nodrošināšanā visusskolā - iespējas un riski. Karjeras atbalsta izvēles atbalsta iespējas" dalījās skolas pedagogs karjeras konsultants Agita Skrebele. Akcents pieredzes stāstā - kā sekojam līdz, vai izvēlētais grozs ir audzēknim pareizi izvēlēts, piemērots. Kā veidojam mācību nodarbības satura sasaisti ar skolēna izvēlēto karjeras virzienu.

Mācību stundu cikls vidusskolai angļu valodas stundām

Skolotājas Antra Dukāne un Liāra Beļkeviča ir izstrādājušas mācību stundu ciklu vidusskolām “I speak English, I am literate”.  Izstrādātais mācību materiāls tika prezentēts valsts angļu valodas skolotāju asociācijas (LATE) seminārā online platformā 29.decembrī, un tas ir pieejams visiem LATES biedriem.

Lepojamies ar Druvas skolotāju profesionalitāti!

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņa administrācijas dienā Saldū

Saldus novada skolu administrācijas dienā 2. decembrī Druvas vidusskolas karjeras konsultante Agita Skrebele un direktora vietniece Laine Liepa dalījās pieredzē, kā Druvas vidusskolā mācību process tiek saistīts ar reālo dzīvi, kā dažādu mācību tēmu apguvē tiek izmantoti muzeju, teātru, vieslekciju, uzņēmumu piedāvājumi, kā skolēni tiek rosināti saprast, ka mācību priekšmetos apgūtās zināšanas un prasmes noder karjeras ceļa izvēlē un mācību uzņēmumu izveidē.

Metodiskais materiāls datorikā "Informācijas strukturēšana tīmekļa lappusēs."

Stundas mērķis:  Apgūt tīmekļa lappušu hipersaišu veidošanas pamatus.

 

Skatīt vairāk

Mācību satura aprobācijas pieredzes apmaiņas seminārs jomā “Dizains un tehnoloģijas”

Seminārā vērojām mācību procesus četrās dažādās  klasēs klātienē. Stundas vadīja Dace Dumbare, Zenta Sileviča, Normuns Svētiņš. Pedagogi guva pieredzi un pilnveidoja sadarbības un analītiskās prasmes sarunājoties par vēroto mācību stundās. Seminārā skolotāji iedziļinājās vērtēšanas plānošanā mācību priekšmeta tematā un definētā sasniedzamā rezultāta sasniegšanā.

Seminārā piedalījās Skola 2030 aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogi. Sarunas vadīja: Edgars Bērziņš, Māris Danne.

Skatīt vairāk

Meistarklases "Soli pretī" sadarbībā ar uzvediba.lv

2019.gada izskaņā, sadarbībā ar uzvediba.lv un Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta programmu "Vecāki un skola roku rokā"  Druvas vidusskola organizēja meistarklases Saldus novada pedagogiem, un bērnu vecākiem par dažādiem bērnu uzvedības modeļiem, dažādos vecumposmos. Lektore Līga Bērziņa. 

 

Ar pasākuma programmu un aprakstu var iepazīties "Skatīt vairāk" 

Skatīt vairāk

Druvas vidusskola- kompetenču projekta skola

Druvas vidusskola kā VISC projekta "Kompetenču pieeja mācību satura" dalībskola 2017.-2020.gadam veica kopīgu mācību darba plānošanu izglītības iestādes līmenī, izstrādāja un izmēģināja mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidroja faktorus, kas sekmē un kavē kompetenču pieejas īstenošanu vispārējā izglītībā. Ar saviem pieredzes materiāliem skolotāji dalījās konferencēs (skatīt pielikumu) 

Skola 2030 konference "Mūsu skola katram bērnam" Ādažos

2020.gada 18.augustā Projekta Skola2030 noslēguma konferencē Ādažos, direktora vietniece Maija Pūne piedalījās kā viens no dalībniekiem apaļā galda diskusijās, kur dalījās skolas pieredzē "Caurviju prasmes "pašvadība" iedzīvināšana audzināšanas procesā", daloties par to, kādus resursus un skolēnu pašispētes materiālus ir izstrādājusi skola (Labo nodomu grāmata, karjeras sarunu vadīšanas metodika, mērķu izvirzīšanas lapa, tālākizglītības izpētes anketa ), kā individuālās karjeras sarunas palīdz stiprināt skolēnā pašvadītu mācīšanos, kā sistemātisks atbalsts karjeras procesā palīdz veidoties atbildīgai personībai.  

 

Skatīt vairāk

Par skolas un vecāku sadarbību skolēna atbalstam

Skola 2030 izdevums "Domāt.Darīt.Zināt." intervijā ar skolas direktoru Sergeju Beļkeviču par skolas un vecāku sadarbību skolēnu atbalstam.

Ar rakstu iespējams iepazīties izdevuma https://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/NL_10.pdf 31.lappusē

vai klikšķinot uz "Skatīt vairāk" ----> 

Skatīt vairāk

Par skolas un vecāku sadarbību karjeras atbalsta sniegšanā

2020.gada martā Skola 2030 izdevumā "Domāt.Darīt.Zināt" Druvas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Maija Pūne, dalījās skolas pieredzē  par konkrētiem rīkiem un visu iesaistīto pušu lomu un sadarbību karjeras atbalsta procesā. 

Raksts atrodams izdevuma  https://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/NL_10.pdf 28.lappusē

Rakstu iespējams izlasīt arī klikšķinot uz "Skatīt vairāk" --->

Skatīt vairāk

Literatūra 6.klasei

SR: iepazītas I. Ziedoņa pasakas «Putekļa briesmīgie piedzīvojumi», «Pasaka, kurā dzen un piedzen»,  «Uzpasaka», lai varētu piedalīties I. Ziedoņa pasaku izbraukuma izlaušanās istabās

JU:

1.Klausīšanās uzdevums par «Pasaku, kurā dzen un piedzen»
2. Lasītprasmes uzdevums par pasaku «Putekļa briesmīgie piedzīvojumi»
3.Lasītprasmes uzdevumi par «Uzpasaku»

AS: Veiksmīgi veikti uzdevumi izlaušanās istabās

L.Kaļišuka, I.Koreņika, S.Blūma

Skatīt vairāk

Literatūra 11.klasei

SR: veido savu izpratni par J. V. Gētes lugu  «Fausts», izmantojot Nacionālā teātra izrādi «Margarēta» (izrāde ir pieejama arī ZOOM, uz kuru var iegādāties biļeti)

JU:

1.Izlasa J.V. Gētes lugu «Fausts»
2.Noskatās Nacionālā teātra sarunu drāmu «Margarēta»
3.Veic lugas «Fausts» tēlu un sižeta analīzi, izmantojot iegūto priekšstatu no teksta un izrādes

AS: skolēni atzina, ka pēc lugas izlasīšanas daudzi notikumi nebija skaidri, bet Nacionālā teātra izrāde «Margarēta» to palīdzēja izprast.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Kaļišuka

Skatīt vairāk

Dalīšanās pieredzē ar pirmsskolas skolotājām no pii "Graudiņš"

Brīvlaika nedēļā ieplānotās nodarbības "Mēs iesim skolā" visa novadu pirmsskolēniem epidemioloģisko neteikumu dēļ nācās atcelt. Taču grupas ietvaros tās notikt varēja, tādēļ 20. oktobrī ciemos uzaicinājām pirmsskolas izglītības iestādes "Graudiņš" topošos pirmklasniekus un viņu skolotājas. Šajā tikšanās reizē pirmsskolnieki darbojās grupas ietvaros dažādās nodarbībās- gan muzicēja, gan veidoja, gan darbojās pie interaktīvās tāfeles. 

Kamēr pirmsskolēni aktīvi darbojās, pirmsskolas skolotājām tika organizēta tikšanās ar 1. klašu skolotājām un topošo 1. klašu skolotājām, lai apspriestu aktuālo ceļā no pirmsskolas uz sākumskolu! 

 

Skatīt vairāk

Mūsu skolotāja Ilga Otto-Zagorska - recenzente jaunajam latviešu valodas programmas paraugam

Lepojamies ar skolotājas Ilgas Otto- Zagorskas ieguldījumu un paveikto. Skolotāja dalījusies pieredzē un recenzējusi mācību saturu jaunajam latviešu valodas mācību priekšmeta programmas paraugam (1.-6. klasei), ar kuru no jaunā mācību gada būs iespēja strādāt visām Latvijas skolām, īstenojot VISC projektu "Kompetenču pieeja mācību saturā".

Paldies skolotājai par ieguldīto darbu!

Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Dace, Dārta, Dora

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt